DEN NYE BY - Et bystrategisk blik på erhvervsområde


Ny rapport:  Som en del af hendes forskning på Arkitektskolen Aarhus har Anne Mette udgivet rapporten: Den nye by - et bystrategisk blik på omdannelse af erhvervsområder.


Rapporten argumenterer for, at fornyelse af erhvervsområderne kan bidrage til bæredygtig byudvikling – ikke blot inden for erhvervsområdet, men i hele byen. De eksisterende erhverv, aktiviteter og iværksætterånden i erhvervsområderne er vigtige for byens dynamik og netværk.


Rapporten præsenterer en metode til kortlægning af områdernes kvaliteter, mulige strategier, nye trends og eksempler på, hvordan erhvervsudvikling og byudvikling kan tænkes sammen.

Rapporten er udarbejdet for Trafik, Bygge- og boligstyrelsens pulje for fremtidens byfornyelse.DEBAT


Rapporten blev præsenteret på et seminar i Maj 2017 med positive kommentarer fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelse, direktøren for Erhverv Aarhus Bente Steffensen, Direktør for Miljø og Teknik i Odder Casper Grønborg og Kim Bisgaard, Innovation Lab. Den er desuden bl.a. præsenteret for Business Region Aarhus, Borgmesterens afdeling i Aarhus og udvalget for Teknik og miljø i Odder

POINTER


Arbejdet tager udgangspunk i to tanker:

Kortlæg områderne ud fra deres reelle funktioner og kvaliteter
Erhvervsområderne indeholder ofte andet end traditionelt erhverv. Det betyder noget for deres reelle eksisterende situation og deres fremtidsmuligheder. Se på områderne med nye briller. Hvilke funktioner og aktiviteter findes i området, hvilke rumlige og landskabelige kvaliteter findes, hvordan er relationerne mellem aktørerne, og hvad forventer de af fremtiden? Kortlægningen giver afsæt for de reelle udviklingsmuligheder.


Sammentænk udvikling af erhvervet, lokalsamfund og byomdannelse
Erhvervsområderne ligger ofte som isolerede bydele, der både fysisk og mentalt er afkoblet byen. Løft blikket og skab synergi mellem erhvervets udvikling, naboområderne og byen. Skab nye grønne forbindelser, oplevelsesrige stier og løberuter. Støt nye netværk på tværs af de forskellige aktiviteter, mellem iværksættere og veletablerede virksomheder, mellem de ’digitale nomader’, ny produktionsteknologi, distribution og traditionel produktion


Anti-planlægning?

Erhvervsområdernes forandringer blevet til i en slags mod-planlægning. Miljølovgivningen og kommuneplanrammernes arealanvendelse friholder fortsat erhvervsområderne for forureningsfølsomme aktiviteter, men de lokale forandringer sker gennem dispensationer for arealanvendelse, manglende kapital, fravær af strategiske indsatser, af arkitektoniske guidelines og pleje- og beplantningsplaner. Den enkelte grundejer eller virksomhedsejer er drivkraft

Flerstreget bystrategiske greb
På baggrund af internationale eksempler og intification af af barriererne for omdannelse præsenterer rapporten fem strategiske greb og en metode til kortlægning af kvalititer. Her beskrives bl.a. hvordan nityplots, nye landskabskvaliteter, fokus på entreprenørskab, professionalisering af bydelsgrupper og 'Landbanks' kan indgå i forandringsprocessen.

Iværksætteri og social entreprenørskab

De særlige forhold, der findes i erhvervsområderne ser ud til skabe rum for realisering af hverdagsdrømme og aktiviteter, der har svært ved at finde sted i andre dele af byen. Arbejdet handler om at beskrive erhvervsområderne som en ny type i det nutidige bylandskab.